English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Građansko pravo
Zastupanje klijenata u postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini nastalih usljed povreda građanskih prava i obaveza. Sačinjavanje raznih pismenih podnesaka: tužbi, prigovora, molbi, urgencija, žalbi i vanrednih pravnih lijekova, davanje pismenih i usmenih pravnih savjeta.
Sačinjavanje obligaciono-pravnih ugovora: ugovor o građenju, ugovor o razmjeni pokretnih stvari, ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari, ugovor o zajmu, ugovor o zakupu, ugovor o djelu, ugovor o prevozu stvari i ugovor o prevozu osoba, ugovor o ostavi, ugovor o uskladištenju, ugovor o nalogu, ugovor o komisionu, ugovor o trgovinskom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o špediciji, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o organiziranju putovanja, ugovor o posredovanju u putovanju, ugovor o zalogu potraživanja i drugih prava, ugovor o jemstvu, ugovor o upućivanju - asignacioni ugovor i druge vrste obligaciono-pravnih ugovora.