English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Upravno pravo i upravni spor
Pružanje pravnih savjeta iz oblasti upravnog prava, pokretanje upravnih postupaka, zastupanje kljenata pred upravnim organima u Bosni i Hercegovini. Pravno savjetovanje i zastupanje u vezi sa pitanjem državljanstva: otpustu / odricanje iz državljanstva Bosne i Hercegovine, sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, prijava upisa u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih u Bosni i Hercegovini i vađenje uvjerenja iz matičnih knjiga. Pokretanje upravnog postupka u svrhu dobijanja: urbanističkih saglasnosti, izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata. Upravni postupak na ostvarenju penzije: starosne, porodične i invalidske penzije. U okviru gore navedenih postupaka vršimo izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova. Vođenje drugih vrsta upravnih postupaka na zahtjev i u dogovoru sa klijentom.

Na zahtjev klijenta pokrećemo upravne sporove protiv konačnih upravnih akata pred sudovima u Bosni i Hercegovini, te u tom pogledu podnosimo tužbe i vršimo zastupanje.